Broddelen

ill broddelenBroddelen is een spraakstoornis die vaak voorkomt en makkelijk verward wordt met stotteren. Wanneer iemand broddelt formuleert hij ‘slordig’, spreekt niet alle woorden goed of volledig uit, schuift langere woorden in elkaar door (delen van) lettergrepen weg te laten. Vaak spreekt iemand die broddelt in een hoog tempo en worden pauzes in het spreken weggelaten. Veelvuldig zal de spreker stopwoordjes gebruiken of valse starts laten horen door steeds een zin opnieuw te beginnen en/ of niet af te maken. De verstaanbaarheid is meestal slecht. De persoon die broddelt begrijpt vaak niet goed waarom anderen hem niet verstaan of waarom de aandacht van de luisteraar mindert bij zijn verhaal. Dat is jammer, want een tijdige en adequate behandeling van broddelen kan veel moeilijkheden voorkomen.

Broddelen bleef tot eind vorige eeuw een onbegrepen stoornis en paste niet in enig ander tot dan toe gedefinieerd stoornisgebied. Bij broddelen blijkt dat niet de aansturing van de spieren is verstoord, zoals bij stotteren, maar de planning van de spraak- en taalactiviteiten bij een te hoog communicatietempo. Broddelen komt overigens ook voor in combinatie met stotteren. Wanneer er sprake is van een combinatie stotteren/ broddelen zal een logopedische therapie hierop afgestemd moeten worden. Dit vraagt een zorgvuldig onderzoek en uitgebreide analyse van de kenmerken. Net als bij stotteren is het van belang, indien mogelijk, de omgeving te betrekken omdat broddelen niet altijd door de luisteraar begrepen wordt.